Работа по

 

Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран от Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020

 

          Двадесет и пет педагогически специалисти от СУ „Иван Вазов“, гр. Поморие участваха в изнесено обучение на тема „Използване и създаване на електронни ресурси и учебници с отворен код” През периода 07.05.2021- 09.05.2021г. в с.Арбанаси, общ.В.Търново се проведе присъствената част от обучението на педагогическите специалисти от СУ „Иван Вазов“, гр. Поморие на тема „Използване и създаване на електронни ресурси и учебници с отворен код”. Обучението се реализира по Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран от Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Лектор на обучението бе г-н Валери Тодоров от „ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, който по интересен и атрактивен начин представи приложими методи и програми за работа с ученици от всички възрасти. Бе представено как може да се създаде учебно съдържание към GSuiteforEducation за образованието; GSuiteforEducation с възможност за работа в дигитална класна стая; създаване и работа с електронни учебни ресурси; самопроверяващи се тестове; работа с kahoot.com.