Документи

Документи 2021/2022 г.

Правилник за дейноста на училището

Годишна учебна програма за целодневна организация на учебния ден

Организация на учебния ден

План за организиране на училищните тържества 

План за квалификационната дейност в образователната институция

План за защита при бедствия, аварии и катастрофи

План за подкрепа на личностно развитие

План на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

План на заседанията на педагогическия съвет

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище

Училищен спортен календар

Училищен план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността

Форми на обучение

План на училищната комисия по БДП

 


Документи 2020/2021 г.

Правилник за осигуряване на реда, сигурността и пропусквателния режим

Правилник за вътрешния трудов ред в СУ " Иван Вазов" 

Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Правилник за дейността на училището

План БДП - 2020/2021 г. 

 

Етичен кодекс

Заявление за отсъстващ ученик до класен ръководител

Заявление за отсъстващ ученик до Директора

 

 


Писмо от МОН

Молба за отсъствия

Декларация за предоставяне на лични данни

Заявление за прием в училището

Приемане и преместване

Заявление за преместване

Заявлвние за подаване на дубликат на документ

Заявление за валидиране на компетентности

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Етичен кодекс

Учебна програма начален етап

Учебна програма прогиназия и гимназия

Организация на учебния ден

Заповед за храна с регламентиран произход

Заповед за доставка по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Заповед за предотврътяване на ПТП травматизъм през зимния сезон

Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността на СУ "Иван Вазов"

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в СУ "Иван Вазов"

Заповед за утвърждаване на правилата за информационна сигурност в СУ "Иван Вазов"