Профил на купувача

Профил на купувача на СУ "Иван Вазов"

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА чл.79, ал.1, т.3, буква „в” от ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Поставяне на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за изключителна употреба за ученици от I, II, ІІІ, ІV, V, VI клас и ПГ в СУ „Иван Вазов”, гр.Поморие през учебната 2020/2021г. „.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура

 


Приготвяне, пакетиране, доставка и раздаване на закуски за ученици от І-ІV клас и приготвяне и доставка на обяд (двустепенно меню) за ученици, обхващащи във формите на целодневна организация на учебния ден от І-VІІ клас по предварителна заявка за учебни дни през 2018/2019 учебна година.

Информация за поръчка

Решение за откриване на процедура

Обявяване за възложена поръчка

Договор за обяд

Договор за закуска