Профил на купувача

Профил на купувача на СУ "Иван Вазов"

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ  ПО РЕДА НА чл.79, ал.1, т.3, буква „в” от ЗОП С ПРЕДМЕТ:„Доставка на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване за учениците от I,II, ІІІ, ІV,V, VI клас и ПГ в СУ „Иван Вазов”, гр.Поморие през учебната 2020/2021г. “.

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура

 


Приготвяне, пакетиране, доставка и раздаване на закуски за ученици от І-ІV клас и приготвяне и доставка на обяд (двустепенно меню) за ученици, обхванати във формите на целодневна организация на учебния ден от І-VІІ клас по предварителна заявка за учебните дни през 2018/2019 учебна година.

Информация за поръчка

Решение за откриване на процедура

Обявление за възложена поръчка

Договор за обяд

Договор за закуска